Follow Us:

Algemene voorwaarden van:

De Truffel B.V.
Glazenmakersweg 2
3449 JK Woerden

Inschrijfnummer K.v.K.: 30137503

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop – al dan niet tot stand gekomen via onze website www.detruffel.com – die wij met u sluiten. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten en op het bijwonen van
  proeverijen.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van
  deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een
  bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  b. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u te verstrekken ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen e.d. voor een opdracht;
  d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens; e. opdracht: een opdracht tot het ontwikkelen/vervaardigen van zaken voor u, bijvoorbeeld white-labelproducten voor uw horecaonderneming of producten met uw bedrijfslogo;
  f. zaken: onze (chocolade)producten, zoals truffels en bonbons. Dit betreft zowel de uit ons assortiment te leveren zaken als zaken die wij in uw opdracht voor u ontwikkelen/vervaardigen;
  g. proeverij: een door ons georganiseerde chocoladeproeverij.De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

Artikel 2: Aanbod – prijzen

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Aan u getoonde of verstrekte proefmonsters en voorbeelden, opgaven van smaken, gewichten en andere specificaties/omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo  nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Onze in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen hieraan aanpassen.
  (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde
  ingrediënten of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.
 8. Bent u een consument en betreft het een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de
  afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de
  uitvoering van de bestelling, opdracht of afspraken zijn begonnen.
  3. Wij zijn pas aan uw bestelling via onze website gebonden, nadat wij de bestelling – al dan niet via een automatisch bericht – schriftelijk aan u hebben bevestigd.

Artikel 4: Koop op afstand – uitsluiting bedenktijd en ontbindingsrecht

 1. Bent u een consument en plaatst u een bestelling via onze website? Dan is sprake van een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft dan normaliter een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u de koop ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. Let wel: wij sluiten dit ontbindingsrecht uitdrukkelijk uit. U kunt zich dus niet beroepen op deze wettelijke bedenktijd en het ontbindingsrecht.
 2. Wat is de reden hiervoor? Wij kunnen bij door u retour gezonden zaken de voor deze zaken gebruikelijke kwaliteit niet meer garanderen en deze zaken dus niet meer aan derden verkopen.
  Het betreft voedselproducten die eenvoudig in kwaliteit achteruit kunnen gaan door – bijvoorbeeld – blootstelling aan warmtebronnen of andere van buiten komende invloeden die de
  vorm of smaak beïnvloeden.
 3. Wilt u geleverde zaken retourneren, omdat wij de verkeerde zaken hebben geleverd of het geleverde anderszins niet overeenkomt met uw bestelling? Dan gelden hiervoor de bepalingen
  van het klachtartikel (artikel 11).

Artikel 5: Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (zoals door ons bij een opdracht te gebruiken logo’s, afbeeldingen e.d.) tijdig aan ons verstrekt;
  b. door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook
  conform de AVG.
 5. Tenzij wij de zaken in een voor u ontwikkelde verpakking leveren, mag u geleverde zaken alleen doorverkopen in de originele, van ons afkomstige, verpakking en met de oorspronkelijke inhoud. U mag geen wijzigingen aan de originele verpakking aanbrengen en u moet beschadiging voorkomen. Tenzij wij anders overeenkomen, verbeurt u bij overtreding hiervan aan ons een – onmiddellijk en volledig opeisbare – boete van € 500,00 per overtreding (= per verpakking waarmee u in overtreding bent).
 6. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst
  opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 7. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 7: Proeverijen

 1. U kunt u aanmelden voor een proeverij via het aanmeldformulier op onze website.
 2. Wij verwerken – naast chocolade – diverse ingrediënten in onze producten. Heeft u of een door u opgegeven deelnemer een allergie? Vermeld dit dan duidelijk in het opmerkingenveld van het aanmeldformulier of meld dit bij aanvang van de proeverij, zodat wij u kunnen informeren over de verwerkte ingrediënten.
 3. De overeenkomst komt tot stand nadat wij uw aanmelding – al dan niet via een automatisch bericht – schriftelijk aan u hebben bevestigd. Vanaf dat moment houden wij een plek voor u/door u aangemelde derden vrij op de aan u bevestigde datum.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u de voor de proeverij overeengekomen prijs bij aankomst op onze proeflocatie.
 5. Als u uw aanmelding wilt annuleren, kan dit door een mailtje te sturen naar info@detruffel.com. Annulering is kosteloos tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van de proeverij. Bij een latere annulering blijft u de voor de proeverij overeengekomen prijs verschuldigd. Betreft uw annulering een door u opgegeven deelnemer? Dan bent u jegens ons verantwoordelijk voor
  betaling van de eventuele annuleringsvergoeding
 6. Het kan voorkomen dat op de proeflocatie regels gelden met het oog op de (product)hygiëne of uw veiligheid. U bent gehouden onze aanwijzingen/instructies op dit gebied op te volgen. Bij
  gebreke hiervan mogen wij u uitsluiten van (verdere) deelname aan de proeverij. Dit geeft u geen recht op terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.

Artikel 8: Opdrachten

 1. Als wij in uw opdracht een white label product ontwikkelen en leveren, blijft het recept altijd ons eigendom. Dit betekent – onder meer – dat:
  a. u geen exclusieve rechten heeft op dit recept in welke zin dan ook;
  b. wij dit recept ook voor onszelf of voor derden mogen gebruiken.
 2. Bij een voor u ontwikkeld white label product en bijbehorende verpakkingen zorgen wij voor een voorraad rekening houdend met uw gebruikelijke (periodieke) afname van dit product/de verpakkingen. Wilt u overstappen naar een nieuw product of stoppen met de leveringen? Dan bent u gehouden de nog aanwezige voorraad tegen de overeengekomen prijzen af te nemen. Als wij voor u zaken vervaardigen met uw bedrijfslogo of andere bedrijfs- of persoonsgebonden kenmerken blijft u bij annulering de overeengekomen prijs voor de al vervaardigde zaken verschuldigd.
 3. Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen prijzen en termijnen:
  a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
  b. als tijdens de uitvoering van een bestelling/opdracht blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u
  over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte
  werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.
 4. U controleert ieder proefexemplaar/sample dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het proefexemplaar/sample aan en leggen
  dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen voordat wij met de productie starten. Als wij goedgekeurde proefexemplaren/samples nog moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.

Artikel 9: Levering – termijnen

 1. Wij spannen ons in de leveringen tijdig uit te voeren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  b. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen; hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding
  van de hiermee gemoeide kosten en schade.
 3. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 5. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 6. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op
  u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 7. Bezorgen wij de zaken zelf bij u? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen.
 8. Wij mogen bestelde zaken en speciaal voor een opdracht aangeschafte ingrediënten of (verpakkings-)materialen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de
  overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren/afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.
 9. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel of gedeeltelijk ontbinden. De bestelde zaken en aangeschafte ingrediënten/materialen mogen wij – indien mogelijk – aan derden verkopen of vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag- )kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 10: Emballage

 1. Emballage die bedoeld is om meerdere keren te gebruiken, blijft ons eigendom. U mag deze emballage niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Wij bepalen of u de emballage aan ons retourneert of dat wij deze bij u ophalen en voor wiens rekening het ophalen geschiedt.
 3. Wij mogen voor de emballage een vergoeding (statiegeld) aan u berekenen. Als u de emballage binnen de overeengekomen termijn franco aan ons retourneert, nemen wij de emballage weer terug. Wij betalen de vergoeding aan u terug of verrekenen deze met de vergoeding voor de emballage van een volgende levering. Hierbij mogen wij 10% handelingskosten in mindering
  brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Is de emballage beschadigd, incompleet of helemaal stuk? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade en vervalt uw recht op terugbetaling van de vergoeding. Valt de schade hoger uit dan de in rekening gebrachte vergoeding? Dan hoeven wij de emballage niet terug te nemen en mogen wij deze tegen kostprijs – verminderd met de door u betaalde vergoeding – bij u in rekening
  brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mogen wij bij u achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor uw rekening.

Artikel 11: Klachten – retourzendingen

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij
  gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 1 werkdag na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in
  goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw
  risico. Wordt er geen houdbaarheidstermijn op/bij de zaken vermeld en komen wij geen houdbaarheidstermijn overeen? Dan geldt de in de branche voor deze zaken gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
 3. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie/houdbaarheid.
 4. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 6. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie, bijvoorbeeld een foto als de zaken beschadigd, gesmolten e.d. blijken te zijn bij ontvangst. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 7. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken of verpakkingen die inherent zijn aan de aard van de ingrediënten/materialen waaruit de zaken of verpakkingen vervaardigd zijn;
  b. in de branche geaccepteerde kleine – onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven hoeveelheden, gewichten e.d.;
  c. geur-, kleur-, smaak-, structuur- of andere verschillen door een gewijzigde productie of receptuur van de zaken;
  d. zaken die na ontvangst door u zijn be- of verwerkt.
 9. Is sprake van een terechte klacht? Dan hebben wij de keuze uit kosteloze vervanging van de zaken dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs. Als er sprake is van
  bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 10. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloze vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs vragen.

Artikel 12: Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u
  overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde verpakkingsmaterialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de
  fabrikant/leverancier voor deze materialen een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. U kunt geen beroep doen op de houdbaarheidstermijn zolang u de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of
  letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor
  had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. 7. Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door/namens u verstrekte informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 8. Stelt u ingrediënten voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze ingrediënten noch voor het effect dat deze ingrediënten op het eindresultaat hebben.
 9. 9. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie – als de schade ontstaat door:
  a. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken, bijvoorbeeld in een te warme ruimte;
  b. veroudering/kwaliteitsverlies van de zaken tijdens uw opslag vóór ingebruikname of een eventuele doorlevering aan een derde;
  c. fouten, onvolledigheden e.d. in of problemen bij de door/namens u aan ons verstrekte informatie of voorgeschreven ingrediënten/materialen;
  d. uw aanwijzingen of instructies;
  e. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  f. of doordat door/namens u wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd,zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 10. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, incasseren wij het factuurbedrag middels een automatische incasso of betaalt u binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Bij bestellingen via onze website betaalt u zoals aangegeven op de website.
 4. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald of hebben wij het factuurbedrag niet automatisch kunnen incasseren? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter
  grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de
  eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom
  vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 5. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum
  van € 40,00.
 7. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de
  vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 9. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog
  betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw
  kredietwaardigheid te twijfelen.
 10. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.12. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  a. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  b. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding,
  buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren (bijvoorbeeld diverse partijen van de dezelfde bonbons), wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht of gebruikt. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
 5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken
  terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente
  niet aan.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde en vervaardigde
  zaken en documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
 2. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
  a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven;
  b. zaken niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent
  aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons ditniet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen
  of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  c. bedrijfsstoringen of storingen aan onze website door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen,
  natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  d. door weersomstandigheden (zoals extreme hitte), wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde
  ingrediënten e.d. ontstane transportmoeilijkheden en productie- of leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze leveringen aanpassen/voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde leveringen.

Artikel 19: Annulering – opschorting

 1. Als u een bestelling/opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
  a. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte ingrediënten/verpakkingsmaterialen);
  b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
  Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de opdracht/levering(en) zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

Artikel 20: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw
  vestigings- of woonplaats.
 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding over uw keuze.
 5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 29 oktober 2020